Отглеждане на Червен калифорнийски червей (Lumbricus rubellus)

През  последните няколко години все по-често ни залива информация по вестници,  списания, телевизия и Интернет за стартирането  на един нов за страната ни бизнес – отглеждане на Червени калифорнийски червеи (Lumbricus rubellus). И ако това е нов за България бизнес, с който през последните 3-4 години се занимаваха едва няколко десетки хора в страната, днес той печели все повече последователи, броят на които се увеличава ежегодно, дори ежемесечно. Стотици са вече сайтовете, посветени на Червения калифорнийски червеи, от които е видно, че производството на червеи е световна индустрия.

В редица страни, включително и в най-развитите: САЩ, Канада, Германия, Япония, Корея, както и в Испания, Македония, Гърция и още много други страни, отглеждането на червеи в специални ферми за преработка на отпадъци е популярна и ефективна дейност. Това е един от хитовете и предизвикателствата на новото време. И това съвсем не е случайно. Интензивното земеделие и активното използване на химически торове и препарати, както и зачестилите през последните години киселинни дъждове, водят до силно замърсяване на почвите с тежки и вредни метали и намаляване на естественото й плодородие.

Отглеждането на червени калифорнийски червеи е съвременна уникална биотехнология за производство на екологично чист хумусоподобен биотор. Технологията е уникална, защото:

1. За суровина се използват отпадъчни продукти. Червеят може да се храни с всевъзможни органични отпадъци:
– фекалии от домашни животни, т.н. оборски тор
– домакински отпадъци от кухнята
– градински отпадъци – треви, плевели, клони и храсти
– отпадъци от хранителната промишленост
– отпадъци от пивоварната промишленост
– слама и листа
– хартия и картон

2. Така хранейки се с всевъзможни органични отпадъци, които замърсяват природната среда, червеният червей ги превръща във висококачествен биотор, т.е. те са жива фабрика за хумус. Тази му способност се използва по света за производство на органичен тор в промишлени количества, който служи за повишаване на почвеното плодородие и е изключително подходящ за производство на екологично чиста, земеделска продукция.

Технологията е безотпадна,  защото:

Първо – получаваме като продукт биохумус, който няма аналог по своите качества. Това са екстрементите на червеите, които се отделят и натрупват в долните слоеве на леглото в резултат на  преработката на оборския тор, а в горните 15 см. от леглото, в самата храна са самите червеи. За едно денонощие този червей изяжда храна колкото е масата (теглото) му. В 1 кв. м. легло има 40-50 хиляди червеи.

Второ – червеите се отглеждат и като разплоден материал за нови ферми. При нашите
условия продажбата на легла за репродукция се извършва в периода от месец март до
октомври.

Трето – червеите са ценни и заради тяхното “месо” – те са чудесна протеинова храна за птици, риби и свине в свежо състояние или преработени като протеиново брашно, което е важна добавка за пълноценен фураж. От 1.2 кг червеи храна се получава 1 кг.приръст живо тегло. Произведените от червеите протеини имат приложение и във фармацефтичната промишленост за производство на редки лекарствени средства.

Четвърто – червеите са отлична риболовна стръв и не на последно място, отглеждането на Червения калифорнийски червей има екологично значение – решава някои от проблемите по замърсяване на околната среда. Способността на червеите да консумират всички  видове органични отпадъци, които ежедневно се освобождават от домакинствата, както и натрупаните огромни купища оборски тор при отглеждане на животни, които замърсяват околната среда и природата, се използват за преработка и превръщането им в най-качествения органичен тор. В резултат на неговото използване, се получават висококачествени екологично чисти растителни и животински продукти, които са всекидневна храна на човека.

Този биотор е неколкократно по-добър от всички изкуствени торове. Той съдържа
всички необходими макро- и микроелементи за пълноценно хранене на растенията, в
оптимални концентрации, с бързо и бавно (продължително) действие. Богатството на
микроорганизми и ензими прави възможно разграждането на отровните вещества и
токсиканти в почвата.С това се повишава нейната регенерираща и самопочистваща
способност от пестицидни остатъци и други замърсители.

Биохумусът от червения калифорнийски червей  /лумбрикокомпост/ е  включен в списъка на разрешените торове и подобрители на почвата – Приложение № 1  към чл.2 ал.1 т.2 “а” на Наредба № 22 за биологично производство.

Има оценки,че този тор е 5-15 пъти по-ценен от зрелия оборски тор, при това не внася плевели. Заради отличните си качества намира все по-широко приложение не само във фермите преминаващи на биологично земеделие, но и във все повече домакинства, градини,оранжерии – най-вече в областа на зеленчукопроизводството, цветарството, овощарството.

Технология на отглеждане

Родината на ЧКЧ е долирата на река Нил. Те са селекция получена в Канада, но за първи път за стопански цели е използван в Калифорния, откъдето носи и името си. За изкуствено отглеждане са популярни два вида – LUMBRIKUS RUBELLUS или Червен калифорнийски червей, за който ще говорим днес и EISENIYA FOETIDA, който се отглежда по-малко.

Червения калифорнийски червей живее в умерено мек климат. Оптималната температура за неговото развитие е 19-20°С, максималната е 35°С, а минималната 1°С. Коконите (яйцата им) издържат до – 20°С. За предпазване от зимните студове леглата се зазимяват, покриват се с по-дебела покривка оборски тор 30-35 см. Калифорнийският червей има дължина 6 – 8 см и дебелина 3 – 5 мм.

Живее повече от 6 години. Теглото на възрастните червеи е 8 – 10 гр. Дневно изядената храна е равна на теглото му. За една година на 1 кв.м легло е необходимо 500 кг храна (оборски тор).

Червения калифорнийски червей се отглеждат на открито в легла високи (дълбоки) 35 см, широки 1 м, дължината е според мястото. Хранят се на 10-15 дни с органични
отпадъци – преди всичко оборски тор, слама, трева,  листа, отпадъци от плодове и зеленчуци и мн. др.

Оборският тор преди внасяне в леглата трябва да бъде добре навлажнен, до 82 %, като не трябва да бъде нито много пресен, нито много стар. В леглата се поддържа 75 – 80 % влажност, като се ръсят с вода, най-вече през лятото.

Прието е за едно легло да се смятат два кв.метра и в тях нормалната гъстота е 80-100 х. броя червеи. Или в 1 кв. м легло има 30-40 х. бр. червеи, докато в природата червеите са с гъстота до 50 бр. на  кв.м. Голямата гъстота дава възможност за честото им чивтосване, защото се срещат по-често, отколкото в природата. И понеже са двуполови, на практика всички полово зрели снасят яйца (кокони).

Калифорнийските червеи могат да отделят кокони всяка седмица, за разлика от другите себеподобни, които отделят яйца най-малко през  6 седмици. Освен това в кокона на Червения калифорнийски червей има около 20-22 червейчета, докато в яйцето на големия дъждовен червей има само 1 червейче. От излизането на кокона до пълното му съзряване минават само 90 дни. Поради голямата си скорост на размножаване, по технология леглата се разделят (удвояват) на всеки три месеца, така че за 1 година броя на леглата се увеличават средно 8 пъти. При отглеждане в закрити помещения или при мека климатична година, леглата могат да се разделят и увеличат до 12-пъти. За 10-12 месеца леглата се напълват с биохумус и от 4 кв. м се добива 1 куб. м биотор.

Отделянето на червеите от биотора става, чрез отгребване на горния слой с храната и червеите и преместването им в ново легло. Това се повтаря последователно 2-3 пъти, до пълното изваждане на червеите. Следва изваждане на хумуса от леглата, който се разстила, за да изсъхне, пресява се и се съхранява в торби или на купчина в бункер.

Източник

Advertisements